l o c a t i e s


Watersportbaan 'De Krokodil' Middelkerke

Vaart Veurne

Clublokaal Taverne Villa Nova Kerkstraat 37 8430 Middelkerke


k l a s s e n


Motoren F2 - Motoren F3 - Motoren FSRE

Zeilen IOM - Zeilen Micro Magic